НАРЕДБА №18 и СУПТО

Нашият софтуер не позволява онлайн плащания, издаване на касови бонове/фактури, интеграция с куриерски системи и не позволява поддръжка на складови наличности. Нашият софтуер само препраща поръчките направени от разстояние към собственика на онлайн магазина под формата на имейл съобщения. Поради тези причини нашият софтуер НЕ Е СУПТО и не подлежи на лицензиране според изискванията на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект).

Нашият софтуер е ЕМ което е: „Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние"

Онлайн магазин направен с нашия софтуер не може да се ползва от фирма, която използва в търговските си обекти СУПТО(Софтуер за управление на продажбите в търговския обект), тъй като няма разработени модули за връзка с подобен софтуер, а според Наредба 18 това се изисква.

Това, коeто собствениците на онлайн магазини, направени с нашия софтуер са задължени да направят е описано в долните 4 точки с удебелен шрифт.


Какво трябва да направи собственик на онлайн магазин създаден чрез нашия софтуер:

1. Първоначално събиране на данни от НАП
На първо място, всички лица, които извършват продажби чрез ЕМ, трябва да подадат по електронен път в НАП актуална информация за дейността си(чрез подаване на приложение №33). Търговците, които продават през ЕМ преди влизането в сила на новите правила, трябва да декларират срок до 29 март 2019г. данни относно ЕМ, собственика на домейна, доставчика на хостинг услуги и лицата, които осъществяват техническата поддръжка на сайта. Освен това се дава информация за това къде се съхранява базата данни на софтуера на ЕМ.
Ние изпращаме на нашите клиенти информацията, нужна за попълване на това приложение.

2. Срокове за съхранение на данни от ЕМ
Наредбата предвижда съхраняването на цялата информация, създавана от софтуера на електронния магазин, като тя обхваща както текущата база данни, така и архивните ѝ копия. По отношение на срока за съхранение чл.52н от Наредбата определя прилагането на сроковете по чл.38, ал.1 ДОПК. Това означава, че всички данни, събирани за купувачите и осъществените през ЕМ продажби, трябва да бъдат задължително съхранявани в срок до 5 години след изтичане на давностния срок за съответното публично задължение, което пораждат. Освен ако по закон не е предвиден по-дълъг срок (напр. за съхранение на счетоводни регистри и финансови отчети срокът е 10 години).
За да изпълните това условие с нашия софтуер са нужни точно 30 секунди: влизате като администратор и натискате молива над търсачаката, след това в прозорчето натискате "Настройка за изтриване на личните данни след определен период" и там пишете 1825, което е малко повече от 5 години. За всички нови онлайн магазини тази настройка не може да е по-малка от 1825, което означава, че всички поръчки задължително ще се пазят до изтичане на петгодишния период. Тъй като ние не даваме достъп на клиентите си до панел за управление на хостинг услугата ние можем да гарантираме пред контролните органи, че нашите клиенти не могат да трият или променят записи в базата данни на хостинга.

3. Документиране на неизпълнените поръчки направени през онлайн магазина.
Тъй като софтуерът не предлага поддържане на складови наличности може да се получи така, че да получите поръчка за артикул, който сте свършили и не може да изпратите на клиента. Трябва да пазите списък с всичи неизпълнени поръчки или неизпратени артикули, получени през онлайн магазина, за да може да обосновете липсата на фискални бонове за неизпълнени поръчки или липсващи артикули пред евентуална проверка от контролните органи. В този списък е добре да опишете кореспонденцията от точно коя дата доказва вашите твърдения. Разбира се трябва да пазите самите имейл съобщения за неизпълнени поръчки или липсващи артикули до/от клиентите в пощенската си кутия. Трябва да съхранявате тази информация за поръчките направени през онлайн магазина за последните 5 години.

4. Последващо събиране на данни при проверки
Според наредбата, тази информация не само трябва да бъде съхранявана в срок, но и при проверка на НАП да бъде предадена на контролните органи. За бъде това възможно, информацията от ЕМ трябва да се съхранява във вид, който позволява експорт и копиране на базата данни във всеки момент. Това изискване важи за лицата, които продават стоки и услуги през чужда платформа-ЕМ. За да могат те да го изпълнят обаче, самата платформа трябва да позволява на отделния търговец да извлече база данни с цялата информация за осъществените от него продажби в необходимия вид.
За да изпълните това условие с нашия софтуер е нужна около 1 минута: влизате като администратор и натискате иконата с бял кръг над търсачаката при което ще се отвори страницата със списък на направените през сайта поръчки за последния един месец. За да направите справка за произволен период от време, в горната част на страницата въвеждате Начална дата и Крайна дата и след това натискате Изпрати. На екрана ще се появят всички поръчки направени за въведения период, а в края на списъка може да изтеглите CSV файл с цялата информация като натиснете текста "Изтегли CSV файл с горния списък.".

За да не звучим голословно моля вижте отдолу линкове с информация, които намерихме при нашите проучвания по въпроса с онлайн магазините и къде точно попада нашият софтуер в изброените в тях сценарии:

PDF файл на сайта на НАП "Схеми е-магазини – СУПТО"
Където нашият софтуер попада в следната точка:
Схема е-магазин НАП

https://gglaw.bg/elektronen-magazin-danni/ където точно е обяснена разликата между СУПТО(софтуер за управление на продажбите в търговския обект) и ЕМ(„Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние)

https://pixelmedia.bg/наредба-18-на-нап-ще-създаде-сериозни-пр/ където нашият софтуер попада в точка 2. Магазини, които трябва да се регистрират пред НАП, но не са т.нар. СУПТО.login